Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Thisprivacy policy ("Policy") is addressed to the persons referred to in §1 clause 2below and is intended to explain to you the rules for processing personal data("Data"), including in particular Data obtained through thehttps://surferseo.com/ website ("Website"). We are committedto ensuring that the Data is processed in accordance with the law, includingRegulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April2016 on the protection of natural persons with regard to the processing ofpersonal data and on the free movement of such data and repealing Directive95/46/EC (the "General Data Protection Regulation") ("GDPR").

§1. Controller of Data

1. The controller of your Data is Surfer sp. z o.o. with its registered office in Wrocław (Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Poland), entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Economic Department of the National Court Register under KRS No.: 0000752993, NIP No.: 8971860264, with the share capital of PLN 53,600.00 ("We").

2. We are the controller of your Data if you have the status of:    

2.1. a customer who has entered into a contract for the provision of services with us ("Contract") by accepting the terms and conditions available on the Website ("Customer") who is an individual or a person contacting us via e-mail, contact form or chat box of the Website, in which case the detailed rules for the processing of your personal data are available here;

2.2. a counterparty who has entered into another type of contract with us ("Counterparty") who is an individual, a person representing the Customer or Counterparty or a person designated by the Customer or the Counterparty to contact us, in which case detailed rules for the processing of your personal data are available here;

2.3. a person involved in the recruitment process or our employee or associate, in which case detailed rules for the processing of your personal data are available here.

3. We are not the controller of the Data of the Customer's contractors, employees or associates, or any other persons who have been authorised by the Customer to use the account in Website (unless such persons have one of the statuses set out in clause 2 above and have accepted the Policy), whose Data will be entered into the Website under the Contract. Such Data, if any, is entrusted to us for processing on the basis of a separate data processing agreement, the terms of which are available here.

4. We are committed to maintaining the security and confidentiality of your Data. We have implemented technical and organizational measures, including procedures and policies to ensure adequate protection of your Data.

5. You can contact us regarding questions, requests and complaints concerning your Data ("Requests"):

5.1.  via e-mail: [email protected]; or

5.2.  in writing to: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Poland.

In the Request, please provide: (i) the Data (yours or of the persons to whom the Request relates), (ii) a description of the incident to which the Request relates, and (iii) your expected method of resolving the reported issue.

§2. Cookies and profiling

1. Use of the Website requires the placement small text files on the side of your web browser with information used by websites that connect to your browser and other data storage mechanisms – collectively referred to as cookies. When you use the Website, we collect from your browsers and store information that may contain your Data.

2. Please be advised that we use essential cookies primarily to provide you with the services and functionalities of our Website. The legal basis for the processing of Data in connection with the use of essential cookies is that the processing is necessary for the performance of the contract (Article 6(1)(b) of the GDPR).

3. In terms of other so-called "optional" cookies, the legal basis for the processing of Data in connection with the use of cookies, including in terms of adapting the functionalities of the Website to your needs and preferences, using cookies selected by you for this purpose, is your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR). By managing the cookies settings in your own browser, you can withdraw the given consent at any time.

4. Duration of cookies: in the case of temporary cookies – the files are automatically deleted after a certain expiration date; and in the case of permanent cookies – the cookies remain active on your browser until you delete them, which can be done at any time.

5. You have the right to use the options offered by each browser to manage the acceptance of cookies. You may refer to the privacy/security settings of the browser you are using for additional information. However, deletion of cookies may affect the correct operation of the Website and its functionalities, the correct display of the Website, and the loss of preferred settings of the Website pages. We declare that blocking or limiting the access of cookies to your device may adversely affect the functionality of the Website.

6. You can change the automatic settings for the most commonly used browsers according to the instructions at the following addresses for the relevant browsers: Chrome; Edge; Firefox; Internet Explorer; Safari; or Opera.

7. Cookies and pixel tags may also be used by third parties (e.g. Google, Facebook) to provide their own content or advertisements on websites or portals based on records from these cookies and pixel tags.

8. We use the following types of cookies transmitted by your device: (i) technical – necessary for the proper functioning of the Website; storing your session and enabling the operation and improving the functioning of the Website; (ii) analytical – to enable analysis and statistics concerning the Website; and (iii) advertising – in the case of advertising campaigns, to tailor advertising to you and remember its settings. In addition, within the framework of the aforementioned types of cookies, we also use external cookies, i.e. cookies placed by external websites which we use and over which we have no influence (e.g. social networks). In the case of external cookies, the rules for their processing are also governed by separate documents provided by third parties.

§3. Final Information

1. The detailed rules for the processing of your Data are set out in the information clauses referred to in §1 clause 2 of the Policy.

2. Any matters not covered by the Policy and the information clauses referred to in §1 clause 2 of the Policy shall be governed by the relevant mandatory provisions of law.

3. Using the Website is tantamount to accepting the terms of the Policy.

4.In view of developments in technology and the development of our offer, the Policy may be subject to change, of which we will inform you through the Website.

5. Date of the last modification: 12th of July 2023.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) adresowana jest do osób wskazanych w §1 ust. 2 poniżej i ma na celu wyjaśnienie Ci zasad przetwarzania danych osobowych („Dane”), w tym w szczególności Danych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://surferseo.com/ („Serwis”). Dokładamy starań, aby Dane były przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

§1. Administrator Danych

1. Administratorem Twoich Danych jest Surfer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000752993, NIP: 8971860264 i kapitale zakładowym: 53.600,00 zł („My”).

2. Jesteśmy administratorem Twoich Danych, jeżeli masz status:

2.1.  klienta, który zawarł z nami umowę o świadczenie usług („Umowa”), akceptując regulamin dostępny w Serwisie („Klient”), będącego osobą fizyczną lub osoby kontaktującej się z nami za pośrednictwem e-mail, formularza kontaktowego lub okienka czatu Serwisu – w takim przypadku szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych dostępne są tutaj;

2.2.  kontrahenta, który zawarł z nami innego rodzaju umowę („Kontrahent”) będącego osobą fizyczną, osoby reprezentującej Klienta lub Kontrahenta lub osoby wyznaczonej przez Klienta lub Kontrahenta do kontaktu z nami – w takim przypadku szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych dostępne są tutaj;

2.3.  osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji lub naszego pracownika lub współpracownika – w takim przypadku szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych dostępne są tutaj.

3.    Nie jesteśmy administratorem Danych kontrahentów, pracowników lub współpracowników Klienta, ani innych osób, które zostały upoważnione przez Klienta do korzystania z konta w Serwisie (o ile osoby takie nie posiadają jednego ze statusów określonych w ust. 2 powyżej oraz nie zaakceptowały Polityki), których Dane będą wprowadzane do Serwisu w ramach Umowy. Takie Dane, o ile występują, są nam powierzone do przetwarzania na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której warunki dostępne są tutaj.

4.    Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności Twoich Danych. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne, w tym procedury i zasady zapewniające odpowiednią ochronę Twoich Danych.

5.    W sprawie pytań, wniosków i skarg dotyczących Twoich Danych („Zgłoszenia”) możesz skontaktować się z nami:   

5.1.  za pośrednictwem e-mail: [email protected]; lub

5.2.  pisemnie na adres: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polska.

W Zgłoszeniu podaj: (i) Dane (Twoje lub osób, których Zgłoszenie dotyczy), (ii) opis zdarzenia, którego dotyczy Zgłoszenie oraz (iii) oczekiwany przez Ciebie sposób rozwiązania zgłaszanej kwestii.

§2. Pliki cookies i profilowanie

1. Korzystanie z Serwisu wymaga umieszczenia po stronie Twojej przeglądarki internetowej małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączących się z Twoją przeglądarką oraz innych mechanizmów przechowywania danych – zwanych łącznie plikami cookies. Podczas korzystania z Serwisu, pobieramy z przeglądarek i zapisujemy informacje, które mogą zawierać Twoje Dane.

2. Informujemy, że wykorzystujemy niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług oraz funkcjonalności naszego Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3. W zakresie pozostałych plików cookies tzw. „plików opcjonalnych”, podstawą prawną przetwarzania Danych w związku ze stosowaniem plików cookies, w tym w zakresie dostosowania funkcjonalności Serwisu do Twoich potrzeb i preferencji, wykorzystując w tym celu wybrane przez Ciebie pliki cookies, jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zarządzając ustawieniami plików cookies we własnej przeglądarce, w każdym czasie możesz wycofać udzielone zgody.

4. Okres aktywności plików cookies: w przypadku plików cookies czasowych – pliki są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności; zaś w przypadku plików cookies stałych – pliki są aktywne na Twojej przeglądarce do chwili ich usunięcia przez Ciebie, co może zostać dokonane w dowolnym momencie.

5. Masz prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości zarządzania przyjmowaniem plików cookies. W celu pozyskania dodatkowych informacji możesz zapoznać się z ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Serwisu i jego funkcjonalności, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu. Oświadczamy, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do Twojego urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu.

6. Automatyczne ustawienia dla najczęściej wykorzystywanych przeglądarek możesz zmienić zgodnie z instrukcjami znajdującymi się pod następującymi adresami dla właściwych przeglądarek: Chrome; Edge; Firefox; Internet Explorer; Safari; lub Opera.

7. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych.

8. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies przekazywane przez Twoje urządzenie: (i) techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu; przechowujące Twoją sesję oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Serwisu; (ii) analityczne – umożliwiające prowadzenie analiz i statystyk dotyczących Serwisu oraz (iii) reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować do Ciebie reklamę i zapamiętać jej ustawienia. Ponadto w ramach wskazanych wyżej rodzajów pilków cookies wykorzystujemy także zewnętrzne pliki cookies tj. umieszczane przez serwisy zewnętrzne z których korzystamy, a na które nie mamy wpływu (np. serwisy społecznościowe). W przypadku zewnętrznych plików cookies, zasady ich przetwarzania regulowane są także odrębnymi dokumentami udostępnianymi przez podmioty trzecie.

§3. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich Danych wskazane zostały w klauzulach informacyjnych, do których odsyła §1 ust. 2 Polityki.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane Polityką i klauzulami informacyjnymi, do których odsyła §1 ust. 2 Polityki, regulują odpowiednie obowiązkowe przepisy prawa.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki.

4. Rozwój technologii oraz rozwój naszej oferty powoduje, że Polityka może ulec zmianom, o których będziemy Cię informować za pośrednictwem Serwisu.

5. Data ostatniej modyfikacji: 12 lipca 2023 r.